INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015
 
Til:
Kvindernes U-landsudvalgs medlemsorganisationer, repræsentanter og
suppleanter, individuelle og støttemedlemmer 
Kære alle
 
I inviteres hermed til: Repræsentantskabsmøde og temamøde  2015
Tid:  torsdag  d. 21. maj 2015 kl. 17-21.00
Sted:  Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København N
"Platform", lokale 21 (2 sal)
Tilmelding til: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  eller tlf. 33 15 78 70.
 
Kl. 17.00-17.45 Temamøde:  Nærmere orientering følger 
 
Kl. 17.45-18.30  Pause til mad & drikke (for egenbetaling) & networking mv.
 
Kl. 18.30-21.00  Repræsentantskabsmøde
Dagsorden
1.  Valg af referenter, dirigent og stemmetællere
2.  Bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde
3.  Godkendelse af regnskab for 2014
4.  Forelæggelse af budget
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af forkvinde
7.  Valg af næstforkvinde
8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for en 2-årig periode) 
9.  Valg af suppleanter (2 suppleanter vælges for en 1-årig periode)
10. Valg af organisationsrevisor samt revisorsuppleant
11. Valg af statsautoriseret revisor
12.  Eventuelt
 
Ad pkt. 5: Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægterne skal være fremsendt til KULU senest
d. 16. april og udsendt til repræsentantskabet inden 23. april 2015.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2
uger før repræsentantskabsmødet, dvs. senest 7. maj 2015
 
Mød gerne talstærkt frem! 
 
Med venlig hilsen
KVINDERNES U-LANDSUDVALG
f. Bestyrelsen  
Janice G. Førde
Forkvinde
 

VEDTÆGTER FOR KVINDERNES U-LANDSUDVALG

 
1.      Navn
 
Organisationens navn er Kvindernes U-landsudvalg – K.U.L.U.
 
Organisationens hjemsted er København.
 
2.      Formål
 
Kvindernes U-landsudvalg, der er tværpolitisk og neutral i partipolitisk, religiøs og racemæssig henseende, er en paraplyorganisation, der har som formål at hjælpe bl.a. gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene til ligestilling, fred og udvikling i overensstemmelse med Aktionsplanen, vedtaget på Mexico-konferencen i Det internationale Kvindeår 1975, Handlingsprogrammet, vedtaget på FN's kvindekonference i København 1980, Nairobi-Dokumentet om de fremadrettede strategier frem til år 2000, vedtaget på FN's Kvindekonference i Nairobi 1985 samt Platform for Action, vedtaget på FN's 4. Verdenskvindekonference i Beijing, 1995.
 
3.      Handlingsprogram
 
Kvindernes U-landsudvalgs formål søges opfyldt først og fremmest ved:
 
at igangsætte og motivere de danske kvindeorganisationer til at gennemføre oplysningsarbejde om
u-landskvinders forhold og særlige problemer
 
at søge kontakt med kvindeorganisationer og kvinder i ulandene med det formål at støtte dem i påvirkningen af den nationale udviklingspolitik i kvindesaglig retning
 
at påvirke den officielle u-landsbistand og holdning i kvindesaglig retning og følge udviklingen inden for lovgivning og administration på dette område
 
at støtte u-landskvinder direkte, f.eks. gennem støtte til igangsættelse af konkrete projekter, rettet mod de dårligst stillede kvinder i ulandene
 
og at søge at fremme den gensidige information om de tilsluttede organisationers aktiviteter på området

 
4.   Medlemskab
 
Ordinært medlemskab:
Enhver kvindeorganisation, der kan tilslutte sig Kvindernes U-landsudvalgs formål, og som arbejder aktivt eller har til hensigt at arbejde aktivt med u-landsspørgsmål inden for eller uden for sin egen kreds, kan søge optagelse i Kvindernes U-landsudvalg. Det samme gælder for kvindegrupper i organisationer bestående af kvinder og mænd. KULU optager individuelle medlemmer, der kan tilslutte sig KULU’s formål.
 
Støttemedlemskab:
Organisationer eller enkeltpersoner, der ønsker at tegne sig for støttebidrag, optages som støttemedlemmer. De har ret til at modtage Nyhedsbrevet. Bestyrelsen kan fastsætte et minimumskontingent.
 
Eksklusion:
Individuelle medlemmer, organisationsmedlemmer og organisationer, som på væsentlige punkter handler i strid med KULU’s vedtægter og formål, kan ekskluderes af foreningen. En beslutning herom træffes af bestyrelsen med absolut flertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve beslutningen konfirmeret på det følgende repræsentantskabsmøde.
 
 

5.   Repræsentantskabet

 
Enhver tilsluttet organisation eller kvindegruppe samt de lokale KULU-organisationer udpeger en repræsentant samt en suppleant for denne til repræsentantskabet, der er Kvindernes U-landsudvalgs højeste myndighed.
 
6. Ordinært repræsentantskabsmøde
 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i april eller maj måned. Dagsorden tilstilles repræsentantskabets medlemmer og organisationer 6 uger før mødet.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.
 
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.      Valg af referenter, dirigenter, stemmetællere
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Godkendelse af regnskab
4.      Forelæggelse af budget
5.      Indkomne forslag
6.      Valg af forkvinde – evt. valg af 2 kvinder, der ønsker at dele posten. (forkvinden vælges for en etårig periode blandt organisationsrepræsentanterne)
7.      Valg af næstforkvinde (næstforkvinden vælges i ulige år for en toårig periode blandt organisationsrepræsentanterne). (Dette punkt udgår således af dagsordenen i lige år).
8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2-årig periode og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2-årig periode)
 
 
9.      Valg af suppleanter (2 suppleanter vælges for 1-årig periode)
10.  Valg af organisationsrevisor samt revisorsuppleant
11.  Valg af statsautoriseret revisor
12.  Evt.
 
Alle afgørelser træffes med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.
Hver fremmødt kan kun repræsentere én organisation ved afstemninger.
 
Organisationsmedlemmer har stemmeret ved egen udpegede repræsentant/suppleanten for denne eller ved en person fra organisationen med skriftlig fuldmagt.
 
Individuelle medlemmer har ret til 2 pladser som ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleantplads. Individuelle medlemmer er valgbare og stemmeberettigede ved afstemninger, der vedrører individuelle medlemmers valg til bestyrelsesposter, såfremt kontingentbetaling er sket senest en måned før afholdelse af Repræsentantskabsmødet.
 
Organisationsrepræsentanter kan opstille på pladser, der ikke udfyldes af de individuelle medlemmer til bestyrelsen.
Ingen organisation må være repræsenteret med mere end én person i bestyrelsen, og ingen organisation må opstille mere end én kandidat til bestyrelsen.
Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal der blandt de opstillede stemmes på det antal kvinder, der skal vælges.
 
Ansatte i sekretariatet kan ikke være medlemmer af KULU’s bestyrelse.
 
 
7.   Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer.
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers varsel, senest 1 uge efter at begæringen er modtaget.
 
8.   Bestyrelsen
 
Bestyrelsen består af en forkvinde, en næstforkvinde og fem bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med en organisationskasserer.
Hvis forkvinden, næstforkvinden eller kassereren afgår i valgperioden, gen-konstituerer bestyrelsen sig indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.
 
Bestyrelsen er ansvarlig for:
 
a.       at gennemføre handlingsprogrammet
b.      at styre aktiviteterne og godkende arbejdsgruppernes projekter
 
 
c.       at tilrettelægge samarbejdskonferencer i samarbejde med sekretariatet
d.      at sørge for gennemførelsen af de på repræsentantskabsmødet og samarbejdskonferencernes trufne beslutninger
e.       løbende at behandle de foreliggende sager
f.       at tage stilling til anmodninger om optagelse i Kvindernes U-landsudvalg fra kvindeorganisationer og –grupper
g.      at repræsentere Kvindernes U-landsudvalg over for offentligheden
h.      at udarbejde retningslinjer for støtte til konkrete projekter samt administrere en projektfond i overensstemmelse med disse retningslinjer
i.        Bestyrelsen konstituerer sig med en organisationskasserer. Hvis forkvinden, næstforkvinden eller kassereren afgår i valgperioden, gen-konstituerer bestyrelsen sig indtil førstkommende repræsentantskabsmøde
j.        at nedsætte ansættelsesudvalg.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
 
Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal og protokolleres. Ved stemmelighed er forkvindens stemme udslagsgivende.
 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, hvor hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
 
Suppleanter deltager i bestyrelsens møder.
 
Repræsentanter for de lokale KULU-organisationer kan deltage i bestyrelsens møder med observatørstatus, med ret til rejserefusion for én repræsentant for hver lokalorganisation.
 
 
9.   Forretningsudvalget
 
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer én kvinde, som sammen med forkvinde, næstforkvinde og kasserer udgør forretningsudvalget.
Forretningsudvalget varetager opgaverne i Kvindernes U-landsudvalg mellem møderne i bestyrelsen under ansvar over for denne.
 
Forretningsudvalget kan indbyrdes aftale en arbejdsdeling og kan eventuelt uddelegere opgaver.
 
 

10.   Økonomi

 
Bestyrelsen er ansvarlig over for de bevilgende myndigheder.
 
Regnskabsåret er kalenderåret. Kvindernes U-landsudvalgs regnskaber revideres af en organisationsrevisor og en statsautoriseret revisor.
 
 
De tilsluttede organisationer har adgang til bogholderi og regnskabsmateriale.
 
For Kvindernes U-landsudvalgs forpligtelser hæfter alene organisationens formue.
 
Kvindernes U-landsudvalg tegnes i økonomisk henseende af to medlemmer af Forretningsudvalget.
To medlemmer af Forretningsudvalget eller tre medlemmer af bestyrelsen kan meddele speciel fuldmagt til ansatte eller til medlemmer af bestyrelsen. Ingen kan dog alene tegne for konti i pengeinstitut.
 

11.   Møder

 
Møder i Kvindernes U-landsudvalg er åbne for alle medlemmer af de tilsluttede organisationer.
 
 

12.   Lokalt arbejde

 
Tilsluttede organisationer i Kvindernes U-landsudvalg eller medlemmer af disse kan oprette lokale organisationer af Kvindernes U-landsudvalg med henblik på at fremme organisationens formål og handlingsprogram. Lokalorganisationens arbejde og vedtægter skal være i overensstemmelse med gældende vedtægter for Kvindernes U-landsudvalg.
 
Lokalorganisationer er selvstyrende med selvstændig økonomi, med forbehold for den del af regnskabet, der måtte vedrøre DANIDA Oplysningsbevilling. Ansøgning om midler til lokalt arbejde fra DANIDA Oplysningsbevilling indgår i Kvindernes U-landsudvalgs ansøgning og er underlagt revision af Kvindernes U-landsudvalgs statsautoriserede revisor.
 
Anvendelsen af organisationens indregistrerede navn ”Kvindernes U-landsudvalg – K.U.L.U.-” kræver samtykke fra repræsentantskabet. Tilladelsen kan efter beslutning af repræsentantskabet trækkes tilbage. Mellem repræsentantskabsmøderne kan foreløbig tilladelse gives af bestyrelsen.
 
De lokale KULU-organisationer indsender hvert år inden 1. februar beretning til Kvindernes U-landsudvalg om deres aktiviteter. Beretningen indgår i den samlede årsberetning til det ordinære repræsentantskabsmøde.
 

13.   Vedtægtsændringer

 
Forslag til ændring af vedtægterne skal være fremsendt til Kvindernes U-landsudvalg senest 5 uger før afholdelsen af et repræsentantskabsmøde og udsendes til organisationerne inden 4 uger før et sådant møde.
 
Til ændring af vedtægterne kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og mindst halvdelen af medlemsorganisationerne.
 
 
 
 
Hvis forslaget ikke vedtages ved afstemning på et repræsentantskabsmøde, kan det udsendes til medlemsorganisationerne til skriftlig afstemning. Vedtagelsen kræver da tilslutning fra mindst halvdelen af medlemsorganisationerne.
 
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af det repræsentantskabsmøde, der har vedtaget ændringerne.
 

14.   Opløsning

 
Kvindernes U-landsudvalg kan opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning, på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, er ¾ majoritet herfor.
 
Ved organisationens opløsning tilfalder organisationens egne midler ulandsarbejde.
 
 
Revideret d. 19. maj 2001
 
 
 
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!